A A A
BIP

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. JANA PAWŁA II W KRYNIC-ZDROJU

 

 

Rozdział I

Zakres działania i zasady funkcjonowania.

 

 

  1. Zespół Szkół Ponadgimnazjlanych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju jest jednostką organizacyjną Powiatu Nowosądeckiego.
  2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju działa na mocy Ustawy                   z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256 z późniejszymi zmianami),                        Rozporządzenia MEN z 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624 z 2002r. z późniejszymi zmianami) i Statutu Szkoły.
  3. Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju określa wewnętrzną organizację szkoły i zakres działania organów wchodzących                                  w jej skład.

 

 

Rozdział II

Zarządzenie Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju.

 

 

  1. Działalnością  szkoły kieruje dyrektor przy pomocy wicedyrektora i kierownika szkolenia                        praktycznego, innych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie powierzonych im zadań oraz Rady Rodziców w zakresie jej kompetencji.
  2. Na czs nieobecności dyrektor zleca swoje obowiązki wicedyrektorowi.

 

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju.W ramach struktury organizacyjnej szkoły znajduje się:

1)  organy kolegialne:

     -   rada pedagogiczna,

     -   zespół kierowniczy,

2)  organy jednoosobowe:

      -  dyrektor szkoły,

      -  wicedyrektor szkoły,

      -  kierownik szkolenia praktycznego,

      -  pedagog szkolny.

 

1.       Schemat organizacyjny szkoły w zakresie pedagogicznym:

2.       Schemat organizacyjny szkoły w zakresie  administracji i obsługi:

Rozdział IV

Zakres działania i kompetencji.

 

 

Dyrektor szkoły.

 

1.       Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2.       Odpowiada za realizację uchwał podjętych przez organy szkoły i czuwa nad ich zgodnością                         z obowiązującym prawem, wewnętrznymi regulaminami i innymi przepisami prawa.

3.       Dysponuje środkami finansowymi określonymi w budżecie zatwierdzonym przez organ prowadzący i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

4.       Dyrektor szkoły powołuje i odwołuje wicedyrektora  i kierownika  szkolenia praktycznego zgodnie ze schematem organizacyjnym.

5.       Zakres obowiązków dyrektora szkoły określa organ prowadzący szkołę. Do obowiązków dyrektora szkoły należy:

-        Opracowanie dokumentów organizacyjnych szkoły ( plan nadzoru pedagogicznego, program profilaktyczno-wychowawczy, roczny plan pracy, arkusz organizacyjny szkoły, statut szkoły, tygodniowy rozkład lekcji i dyżurów nauczycieli).

-        Opracowanie zakresów obowiązków pracowników niepedagogicznych szkoły.

-        Dobór oraz zatrudnienie kadry pracowniczej.

-        Kierowanie całokształtem działania szkoły.

6.       Dyrektor szkoły ma prawo do:

-        Wydawania poleceń wszystkim pracownikom szkoły.

-        Zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły.

-        Premiowania i nagradzania pracowników.

-        Formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników.

-        Decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej funkcjonowania bieżącego,

-        Wykorzystania środków finansowych przydzielonych na działalność szkoły.

-        Reprezentowania szkoły na zewnątrz oraz podpisywania dokumentów i korespondencji.

7.       Dyrektor szkoły odpowiada za:

-        Jakość pracy szkoły w zakresie dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej.

-        Zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i statut szkoły.

-        Bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych.

-        Celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność szkoły.

 

Wicedyrektor szkoły.

 

Podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły.

Do podstawowych obowiązków i kompetencji wicedyrektora ds. ogólnokształcących należy:

 

1.       Nadzór nad prawidłową organizacją pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej.

2.       Współudział w opracowaniu szczegółowych zadań, arkuszy organizacyjnych, programu profilaktyczno-wychowawczego, statut szkoły oraz planu nadzoru pedagogicznego.

3.       Obserwacji wyznaczonych zajęć lekcyjnych.

4.       Nadzór nad przeprowadzeniem egzaminów maturalnych.

5.       Nadzorowanie realizacji programu nauczania z przedmiotów ogólnokształcących.

6.       Nadzorowanie prac Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących.

7.       Nadzorowanie udziału uczniów i nauczycieli w konkursach, turniejach, olimpiadach.

8.       Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji szkolnej.

9.       Opieka nad organizacjami młodzieżowymi.

10.   Nadzór nad rekrutacją oraz przygotowaniem oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów.

11.   Rozliczanie godzin ponadwymiarowych.

12.   Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

 

 

 

 

Kierownik szkolenia praktycznego.

 

Podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły.

Do podstawowych obowiązków i kompetencji kierownika szkolenia praktycznego należy:

 

1.       Nadzór nad prawidłową organizacją pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej.

2.       Współudział w opracowaniu szczegółowych zadań, arkuszy organizacyjnych oraz planu nadzoru pedagogicznego i szkolnych planów nauczania.

3.       Kontrola tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych, dyżurów nauczycieli oraz innych zajęć obowiązujących w szkole.

4.       Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem nauczania indywidualnego.

5.       Obserwacje wyznaczonych zajęć lekcyjnych.

6.       Kontrolowanie zagadnień dydaktycznych i organizacyjnych dotyczących praktycznej nauki zawodu, praktyk zawodowych oraz realizacji programu nauczania przedmiotów zawodowych.

7.       Organizacja i nadzór nad zewnętrznymi egzaminami zawodowymi.

8.       Nadzorowanie prac Komisji Przedmiotów Zawodowych.

9.       Nadzór nad dyscyplina pracy nauczycieli.

10.   Obsługa elektroniczna egzaminów zewnętrznych.

11.   Kontrola w zakładach pracy, prawidłowej realizacji programu nauczania w zakresiem odbywania praktyk.

12.   Podpisywanie umów z zakładami pracy.

 

Pracownicy pedagogiczni.

 

1.       Rada Pedagogiczna ustala szczegółowy regulamin swojej działalności.

2.       Osoby powołane na stanowiska, o którym mowa w rozdz. III pkt. 2 ppkt. b-e ustalają szczegółowe zadania i kompetencje komisji, zespołów nauczycieli oraz pracowników obsługi podległych zgodnie ze schematem organizacyjnym szkoły.

3.       Podstawowe obowiązki nauczyciela:

-        rzetelne wykonywanie swoich obowiązków dydaktycznych, mających na celu w pełni realizację programu nauczania,

-        wszelkie działania motywujące ucznia do nauki w tym uzyskanie przez uczniów  dobrych

       wyników nauczania i egzaminów zewnętrznych,

-        wszelkie działania wychowawczo-profilaktyczno-opiekuńcze.

-        wywiązywanie się z terminów rozliczania obowiązującej w szkole dokumentacji,

-        dyscyplina pracy,

-        pełnienie wyznaczonych dyżurów,

-        przestrzeganie zasad i sposobu przedmiotowego i wewnątrzszkolnego,

-        obecność na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

-        odbywanie zebrań z rodzicami,

-        praca w Komisjach przedmiotowych.

4.       Główne obowiązki pedagoga:

-        rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów  oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

-        rozeznanie sytuacji materialnej uczniów oraz określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczni-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

-        wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli,

-        pomoc w organizowaniu kontaktów rodziców z nauczycielami,

-        organizowanie pogadanek i prelekcji dla uczniów i rodziców,

-        współudział w opracowaniu wieloletnich zadań ogólnych i rocznych szczegółowych planów pracy szkoły.

5.       Biblioteka szkolna i czytelnia multimedialna są pracowniami, służącymi realizacji potrzeb                           i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie i Patronie Szkoły.

Z biblioteki korzystać mogą wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły.

Obowiązki nauczyciela-bibliotekarz:

-        udostępnienie zbiorów oraz udzielenie informacji bibliotecznych,

-        przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji,

-        przygotowanie analiz stanu czytelnictwa w szkole na posiedzeniu rady pedagogicznej,

-        praca organizacyjna ( gromadzenie, ewidencja, opracowywanie i konserwacja zbiorów),

-        organizacja warsztatu informacyjnego.

 

Rada Rodziców.

Działa zgodnie z ustalonym regulaminem.

 

Samorząd Uczniowski.

Działa zgodnie z ustalonym regulaminem.

 

Pracownicy administracji.

Zależność organizacyjną pracowników niepedagogicznych określa schemat rozdz. III pkt. 2.

 

Specjalista ds. kadr.

 

1.       Prowadzi wszystkie czynności związane ze sprawami kadrowymi.

2.       Prowadzi sprawy związane z awansem nauczycieli.

3.       Prowadzi karty czasu pracy pracowników administracji i obsługi.

4.       Rozlicza godziny i ustala harmonogramy pracy dla pracowników administracji i obsługi.

5.       Ma bezpośredni nadzór i prowadzi bieżącą kontrolę pracy pracowników obsługi.

6.       Sporządza plan urlopów pracowników niepedagogicznych i rozlicza urlopy.

7.       Prowadzi ewidencje nieobecności wszystkich pracowników szkoły.

8.       Prowadzi System Informacji Oświatowej ( SIO ).

9.       Prowadzi całość spraw dotyczących programu Vulcan - kadry.

10.   Odpowiada za składnicę akt w zakresie dokumentów dotyczących kadr.

11.   Prowadzi wszystkie działania dotyczące ubezpieczeń młodzieży i pracowników.

12.   Prowadzi książkę protokołów udzielonych pożyczek mieszkaniowych, oraz nadzoruje prawidłowość złożonych wniosków.

13.   Dokonuje zakupu odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników szkoły.

 

Specjalista ds. uczniów.

 

1.       Prowadzi dokumentację osobową uczniów.

2.       Prowadzi księgi uczniów.

3.       Obsługuje centralę telefoniczną.

4.       Prowadzi ewidencje druków ścisłego zarachowania (świadectwa, legitymacje).

5.       Prowadzi wzory druków szkolnych (wezwania, zagrożenia itp.).

6.       Prowadzi dokumentację związaną z egzaminem maturalnym.

7.       Prowadzi dokumentację związaną z egzaminem zawodowym.

8.       Odpowiada za szkolną składnicę akt.

9.       Prowadzi całość spraw związanych z rekrutacja uczniów.

10.   Wydaje zaświadczenia uczniom, słuchaczom oraz wydaje skierowania na badania.

11.   Prowadzi System Informacji Oświatowej ( SIO ) – dotyczące uczniów.

12.   Prowadzi całość spraw dotyczących programu Vulcan - sekretariat.

 

Specjalista ds. administracji.   ( do końca czerwca).

 

1.       Prowadzi korespondencje szkoły.

2.       Jest maszynistką szkoły.

3.       Prowadzi całość spraw związanych z wynajmem hali sportowej.

4.       Prowadzi inwentarz szkoły.

5.       Współpraca przy projektach unijnych ( umowy, raporty).

6.       Nadzór nad umowami z dostawcami ( wody, gazu, śmieci itp.).

7.       Prowadzi analitykę udzielonych i spłaconych pożyczek mieszkaniowych pracowników szkoły.

8.       Prowadzi sprawy socjalne ( wnioski, zapomogi, wycieczki itp.).

9.       Prowadzi kasę Rady Rodziców.

10.   Dokonuje zakupu środków czystości.

 

Pracownicy obsługi.

Do pracowników obsługi należą: starszy konserwator, sprzątaczki i sprzątacze.

Do podstawowych obowiązków pracowników obsługi należy:

 

1.       Utrzymanie czystości w przydzielonym rejonie.

2.       Dokonywanie drobnych napraw i remontów, dozorowanie urządzeń grzewczych.

3.       Dozór nad systemem alarmowym szkoły.

4.       Dozór szatni.

5.       Współdziałanie z innymi pracownikami szkoły.

 

Szczegółowe przydziały czynności w/w pracowników znajdują się w aktach osobowych.

 

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe.

 

 

1.       W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju zgodnie z ustawą funkcjonuje Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski, które działają na podstawie własnych regulaminów.

2.       Porządek i rozkład czasu pracy pracowników, umożliwiających realizację zadań statutowych, reguluje Karta Nauczyciela, Regulamin Pracy opracowany w oparciu o Kodeks Pracy oraz Statut jednostki.

3.       Procedury i instrukcje regulujące organizację szkoły:

-        Regulamin pracy.

-        Regulamin wynagradzania pracowników.

-        Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

-        Regulamin przyznawania środków na doskonalenia zawodowe nauczycieli.

-        Regulamin  oceniania nauczycieli w tym kryteria wypowiadania pracy nauczycieli.

-        Regulamin okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych  w ZSP.

-        Regulamin w sprawie ochrony przetwarzanych danych osobowych.

-        Regulamin podziału środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną

-        Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.

-        Kryteria przyznawania nagród  dyrektora.

-        Instrukcja kancelaryjna.

-        Instrukcja organizacji w zakresie działania  składnicy akt ZSP.

-        Instrukcja  obiegu informacji.

-        Instrukcja ppoż.

-        Instrukcja ewakuacji.

-        Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminów zewnętrznych.

-        Procedura postępowania w stacji zaistnienia wypadku ucznia.

-        Procedury oddziaływań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjny wobec uczniów.

-        Instrukcja obiegu informacji w szkole.

-        Zarządzenia dyrektora szkoły.

4.       Sprawy nie ujęte w Regulaminie Organizacyjnym regulowane są w drodze zarządzeń wewnętrznych.

5.       Regulamin zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego  dnia………………………Opublikował: Tomasz Wasik
Publikacja dnia: 13.01.2020
Podpisał: Tomasz Wąsik
Dokument z dnia: 06.11.2017
Dokument oglądany razy: 1 068