A A A
BIP

Przetargi

 Przetarg z dnia 30-11-2016 r do pobrania tutaj

Zamieszczono na stronie internetowej ZSP

Numer ogłoszenia: 1/01-2020; data zamieszczenia:24.01.2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – dzierżawa

Z upoważnienia Powiatu Nowosądeckiego

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju

ogłasza

Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 58,6 m, zlokalizowanego na niskim parterze budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju, usytuowanego na działkach ewidencyjnych nr 1108, w obrębie Krynica-Wieś, objętych KW                              nr NS1M/00016520/4, z przeznaczeniem na sklepik szkolny.

1.      Okres najmu 3 lata, od 01.03.2020 do 28.02.2023 roku.

2.      Minimalna stawka miesięcznego czynszu: 1300,00zł + VAT 23% ( jeden tysiąc trzysta zł 00/100 + VAT 23%)

Cena obejmuje opłatę za zużycie wody i podatek od nieruchomości. Najemca zobowiązuje się do opłacania poza czynszem kosztów zużytej energii elektrycznej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.      Warunki najmu:

1)      pomieszczenie jest wyposażone w:

-        ladę sklepową z witryną,

-        szafki stojące wraz ze zlewozmywakiem,

-        blat stołowy,

-        kuchenkę gazową,

-        okap kuchenny.

2)      Najemca zobowiązany jest do opłacania poza czynszem kosztów zużycia energii elektrycznej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4.      Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne lub prawne, które zapoznały się i zaakceptowały regulamin przetargu i projekt umowy najmu pomieszczenia.

5.      Wymogi stawiane przez dyrektora szkoły:

1)      Sklepik powinien być miejscem bezpiecznym dla młodzieży

2)      Ceny towarów niskie, aby zakupu mogli dokonać najubożsi uczniowie, a takich jest w szkole bardzo dużo.

3)      Wskazane byłoby aby asortyment sprzedawanych towarów wynajmujący ustalił z dyrektorem mając na uwadze zdrowie ucznia (owoce, jogurty).

4)       Należy zapewnić potrawy na gorąco.

5)      Można wprowadzić do handlu drobne upominki (różnego asortymentu).

6)      Na teren sklepiku wstęp winni mieć tylko uczniowie i pracownicy tej szkoły.

7)      Godziny otwarcia sklepiku tylko w czasie zajęć dydaktycznych.

8)      Wynajmujący powinien mieć właściwy stosunek do młodzieży.

 

 

 

6.      Termin przetargu:

1)      Oferty należy składać w siedzibie wynajmującego –  adres:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II, ul. Nadbrzeżna 3, 33-380 Krynica-Zdrój, pokój 51/1 (Sekretariat), w terminie do 14.02.2020r.do godz. 10.00

2)      Koperta powinna być opatrzona napisem „Dzierżawa pomieszczenia na sklepik”.

3)      Otwarcie kopert nastąpi w dniu  14.02.2020r. godz.10.30

4)      Wynikach przetargu Oferenci zostaną powiadomieni – informacja na stronie internetowej szkoły.

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Jana Pawła II

ul. Nadbrzeżna 3

33-380 Krynica-Zdrój

             Tel. 18 471 54 43 , 18 471 21 79, Fax 18 471 54 43

www.krynica.szkola.pl

 

 

Regulamin

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego                    na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U.                       z 2019r. poz.  1843 z póz. zm. ).

 

 

Dzierżawę pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843                z póz. zm. ).

 

 

Rozdział I

Instrukcja dla Oferentów

I.                    Nazwa i adres Wynajmującego:

                       Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

   ul. Nadbrzeżna 333-380 Krynica-Zdrój

Tel. 18 471 54 43 , 18 471 21 79, Fax 18 471 54 43

www.krynica.szkola.pl

 

II.                 Tryb udzielenia  zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U.                     2019r. poz.  1843 z póz. zm.).

III.               Opis  przedmiotu:

1.      Przedmiotem jest dzierżawa pomieszczenia o powierzchni 58,6 m , zlokalizowanego na niskim parterze budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju, usytuowanego na działkach ewidencyjnych nr 1108, w obrębie Krynica-Wieś, objętych KW nr NS1M/00016520/4,                                      z przeznaczeniem na sklepik szkolny.

2.      pomieszczenie jest wyposażone w:

-         ladę sklepową z witryną,

-        szafki stojące wraz ze zlewozmywakiem,

-        blat stołowy,

-        kuchenkę gazową,

-        okap kuchenny.

3. Okres najmu: od 01 marca 2020r.-28 lutego 2023r.

4. Minimalna stawka czynszu wynosi: 1300,00 zł netto+VAT23%/miesiąc ( słownie złotych: jeden tysiąc trzysta 00/100+ VAT 23%/miesięcznie). Cena obejmuje opłatę za zużycie wody i podatek od nieruchomości.

5. Najemca zobowiązany jest do opłacenia poza czynszem kosztów zużycia energii elektrycznej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6.Wymogi stawiane przez dyrektora szkoły:

1)      Sklepik powinien być miejscem bezpiecznym dla młodzieży

2)      Ceny towarów niskie, aby zakupu mogli dokonać najubożsi uczniowie, a takich jest w szkole bardzo dużo.

3)      Wskazane byłoby aby asortyment sprzedawanych towarów wynajmujący ustalił z dyrektorem mając na uwadze zdrowie ucznia (owoce, jogurty)

4)      Należy zapewnić potrawy na gorąco.

5)      Można wprowadzić do handlu drobne upominki (różnego asortymentu).

6)      Na teren sklepiku wstęp winni mieć tylko uczniowie i pracownicy tej szkoły.

7)      Godziny otwarcia sklepiku tylko w czasie zajęć dydaktycznych.

8)      Wynajmujący powinien mieć właściwy stosunek do młodzieży.

 

IV.              Termin przetargu:

Oferty należy składać do 14 lutego 2020r. do godz.10.00

V.                 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków.

1)      Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które zapoznały się i zaakceptował regulamin przetargu i projekt umowy najmu pomieszczenia, nie podlegają wykluczeniu z postępowaniu                            o udzielenie zamówienia publicznego.

2)      Wynajmujący poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

VI.    Wykaz oświadczeń i dokumentów, które mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia                    spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Oferta najmu - wysokość miesięcznego czynszu,

- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i warunkami  stawianymi przez dyrektora ZSP w Krynicy-Zdroju,

- dowód wpłaty wadium,

- wykaz proponowanego asortymentu do sprzedaży w sklepiku,

- oświadczenie o przestrzeganiu zakazu sprzedaży na terenie szkoły wyrobów alkoholowych, tytoniowych oraz innych zakazanych używek.

 

     VII.   Informacje o sposobie porozumiewania się Najemcy  z Wynajmującym.

1.      Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2.      Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wynajmującego i Najemcy przekazują pisemnie lub faksem i muszą być kierowane na adres:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Jana Pawła II

ul. Nadbrzeżna 3

33-380 Krynica-Zdrój

            Tel. 18 471 54 43 , 18 471 21 79, Fax 18 471 54 43

Pokój nr 51/1 sekretariat

3.      W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania,

4.      Osobą  ze strony Wynajmującego uprawnioną do porozumiewania się z Najemcami jest:                              P. Magdalena Czyżykiewicz - kierownik Szkolenia Praktycznego i P. Danuta Kożuch - specjalista ds. kadr ZSP Tel: 18 471 54 43 , 18 471 21 79.

 

VIII.         Wymagania dotyczące Wadium:

             Wpłata Wadium 200zł na konto ZSP  w terminie do 14 lutego 2020r.

IX.              Termin związania z ofertą

 Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz terminem składania ofert a kończy                          z dniem wykonania umowy.

X.                 Opis sposobu przygotowania oferty:

1.      Wykonawca może złożyć jedną ofertę – wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

2.      Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej

3.      Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.      Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Najemcy.

5.      Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.

6.      Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami niniejszego regulaminu.

7.      Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania lub czytelnym pismem odręcznym

8.      Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez najemcę.

9.      Zaleca się aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były podpisane przez osobę podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

10.  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Najemca.

11.  Najemca powinien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do wynajmującego, która będzie posiadać następujące oznaczenia:

 

 

Nazwa i adres Najemcy (ewentualnie pieczęć)

Zamówienia Publiczne

Znak sprawy: PN01/01/2020

„dzierżawa pomieszczenia –Sklepik”

Nie otwierać przed 14.02.2020 godz. 10.00

12.  Najemca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed upływem tego terminu Wynajmujący otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Powiadomienie to musi być opisane  w sposób wskazany w punkcie 16 oraz dodatkowo oznaczone słowami ZMIANA lub WYCOFANIE.

XI.              Miejsce oraz termin składania ofert.

1.      Oferty składać w siedzibie wynajmującego – adres:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Jana Pawła II

ul. Nadbrzeżna 3

33-380 Krynica-Zdrój

            Tel. 18 471 54 43 , 18 471 21 79, Fax 18 471 54 43

Pokój nr 51/1 sekretariat

              W terminie do dnia 14.02.2020r. do godz. 10.00

2.      Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-15.00

3.      Wynajmujący odrzuca ofertę która została złożona po terminie.

4.      Ofert przysłane pocztą w tym przypadku rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do wynajmującego przed wymaganym terminem składania ofert.

5.      Otwarcie ofert nastąpi siedzibie Wynajmującego tj. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych                  w Krynicy-Zdroju, ul. Nadbrzeżna 3, pokój 53 (gabinet dyrektora) dnia 14.02.2020r. o godz. 10.30.

           XII.     Kryteria oceny oferty.

                     Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się  kryterium:

1)      Wysokość czynszu – znaczenie 80%

2)      Asortyment dostępny do sprzedaży – znaczenie 20%

 

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia  umów w sprawie zamówienia publicznego.

1.      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty wynajmujący jednocześnie zawiadamia Najemców, którzy złożyli oferty o:

1)      Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Najemcy którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru

2)      Najemcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3)      Najemcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

4)      Terminie, określonym zgodnie z artykułem 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa                              w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Wynajmujący zamieści informacje określone                               w art.92 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na własnej stronie internetowej www.krynica.szkola.pl oraz w siedzibie na tablicy ogłoszeń.

3.      Wynajmujący zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż                    5 dni od dnia wysłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

4.      Wynajmujący może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem                           5 - dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta;

5.      W przypadku wyboru oferty Najemców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wynajmujący może zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

 

XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy                  w sprawie zamówienia publicznego,. Ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

 

Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Najemcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

1.      Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

2.      Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia

3.      Odrzucenia oferty odwołującego

 

               XVI.  Opis części zamówienia, jeżeli Wynajmujący dopuszcza składanie ofert częściowych

   Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowej.

 

                XVII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

 

Wynajmujący nie przewiduje zwrotu kosztów udziału postępowaniu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy                      z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.  1843z póz. zm.).Opublikował: Tomasz Wasik
Publikacja dnia: 06.02.2020
Podpisał: Maria Aleksander-Pisz
Dokument z dnia: 06.02.2020
Dokument oglądany razy: 6 757